Mše svatá nástroje

Poznámka:

18Je možné texty recitovat, zpívat nebo kombinovat recitaci se zpěvem. Může se také rozdělit do čtyř rolí:
předmodlívající se - K, dva sbory: levá a pravá strana - L a P všichni společně - V

Vstup

K: 19Ty, Otče, jsi nás vyvolil
a v Kristu sobě zasvětil
jak nástroj, sémě, světlo, kvas
pro vykoupení světa zas.
V: 20Abychom s Marií spojeni
přemohli ďáblovo běsnění.
K: 21Ty nekonečně velký jsi,
nad zemí trůníš, nebesy,
vše řídí se vždy slovem tvým
a slouží tobě s klaněním.
V: 22I s námi, Pane, čiň, co chceš.
Vůli tvou chceme, se nechat vést.
K: 23Ty všemocný jsi, my jen nic,
a ty nám s láskou přec jdeš vstříc.
Však toto nic se vzbouřilo
a plán tvůj hříchem zkřížilo.
V: 24Byli jsme spásy tak překážkou.
Viz naši lítost teď upřímnou!
K: 25Jít vlastní cestou chtěli jsme,
nehleděli na přání tvé.
Vzdálili jsme se od tebe
a uráželi jméno tvé.
V: 26S lítostí známe se k vině své.
Pro Syna odpusť nám, prosíme.
K: 27Tvým vlastnictvím jen chceme být,
svou lásku tobě zasvětit.
Pak Ježíš žít vždy bude v nás,
vést duše k spáse v každý čas.
V: 28V něm chceme s Marií světem jít
a tvoje království rozšířit.
K: 29Pošli nám Ducha Kristova,
ať světu vzejde obnova.
Dej, aby Schönstatt - Boží stát
se nebi mohl podobat.
V: 30Ať láska vždycky tam vítězí,
pravda a právo jen vládnout smí.

Kyrie

K: 31Smiluj se, Otče, v lásce své,
sejmi z nás hříchy, prosíme!
L: 32Beránku Boží, Ježíši,
obnov svou oběť na kříži!
P: 33Přesvatý Duchu, světu zjev,
že plnost spásy v tobě je!

Gloria

K: 34Buď tobě, Bože, chvála, čest,
tvá vláda nad vším tvorstvem jest!
Zem, vesmír plní poslušně
řád, jejž jim dalo slovo tvé!
35Ty, Otče, se nám vydáváš
a za dar lásky podáváš
sám sebe zcela v Synu svém,
ve Svatém Duchu zplozeném.
36Tak v sobě sám jsi dokonán;
jsi nekonečná Láska sám.
A Láska Syna poslala,
aby všem spásu zjednala.
L: 37Tvůj Syn si z Matky tělo vzal
a z lásky člověkem se stal.
Ty žádal jsi, by prolil krev,
On, který naším dobrem je.
P: 38Pak před smrtí nás z lásky zval
pod kříž, kde Matku svou nám dal.
Ta branou je nám v nebes říš,
vše rychle vede k Bohu blíž.
L: 39Je vroucně s Kristem spojena,
s Ním též přemáhá satana
a vítězným Znamením je,
jež tiší všechny rozbroje.
P: 40Nás láska s Kristem spojuje.
Na dlouhé cestě životem
je pro nás síly pokrmem.
L: 41Chceš v lásce spásu dokonat,
své Slovo námi zvěstovat.
Kéž žijem jen pro dílo tvé –
z nás učiň věrné nástroje.
P: 42Jen láska tvá svět stvořila
a zákon do něj vložila,
jenž vede vzhůru k nebi nás,
do tvého srdce v každý čas.
L: 43Tvé lásky pramen mocný je
a zem i vesmír zvlažuje
vždy jeho světlý, teplý proud.
On zve nás v tobě spočinout.
P: 44Čest, lásku přijmi, poklonu,
ty, Otče, Synu na trůnu,
též Duchu, plný svatosti,
teď i pak v celé věčnosti.
Amen.

Oration (modlitba po Gloria)

K: 45Ty, Otče, sám nás posíláš
a Spasiteli nás podáváš
jak nástroj k duší obnově.
On skrze nás je k tobě zve.
L: 46Ve stopách Panny Marie,
jež naší Matkou, Paní je,
chcem život svůj dát na oltář,
ať zjeví se tvé lásky zář.
47Dej, ať jsme vždycky hotovi
pro výzvu lásky Kristovy.
Jí pokorně se snoubíme
a radostně všem sloužíme.
P: 48Ty s námi rozdrť hada zas,
jenž duše ničí v každý čas,
jenž všude seje nepokoj
a kde je mír, tam vnáší boj.
49Ať Ježíš kráčí světem v nás,
vše podrobí své lásce zas.
Ty jeho božským způsobem
buď milován a oslaven.
Amen.

K epištole

K: 50Tys, Otče, poslal Syna v svět,
on zástavou tvé lásky jest
a z lásky stal se člověkem,
v chudobě přišel v naši zem.
51Jen z lásky nabízí se zas
v obětní pokrm zde pro nás.
Chce mezi námi trůn svůj mít
a na blízku nám stále dlít.
52Z lásky také v Slovu svém
působí, dál žije v něm.
Je věčná Pravda, božství chrám,
žár lásky, světla oceán.

K evangeliu

K: 53Tvé slovo, Otče, proniká
jak meč do srdce, do nitra
a duše ohněm vytříbí,
je k vnitřní změně připraví.
54Až ke kořenům bytí jde
vždy mocné, tvůrčí slovo tvé.
Nás soudí, duši dobývá,
a dává sílu, lásky žár.
55Jak kladivo, jež rozbije
vše, co nás cíli vzdaluje,
co překáží jít k Bohu blíž
a brání lásce stoupat výš.
56Tak slovo tvé je semenem.
Když padne v dobrou, kyprou zem,
dá stonásobný užitek,
kde proniknout smí do srdce.
V: 57Očisti, Otče, srdcí chrám,
ať promlouváš zde jen ty sám.
V nás všechno doveď k plnosti,
ať smíme být tvou radostí!
58Ať po příkladu Matky své
tvé slovo v srdci chováme.
Ať dozrává v nás každý den
a v nebi dá pak hojnou žen.
59Pak svět, jenž dosud bloudí tmou,
s úžasem přijme lásku tvou
a v tobě najde věčný mír,
jak anděl tvůj mu přislíbil.
Amen.

Credo

K: 60V nás žije víra, důvěra,
když věčná Pravda promlouvá.
Ochotně mysl skláníme
a srdce věrně za ní jde.
61Víra je cestou bezpečnou,
na kterou slova tvá nás zvou.
Ten jenom spásy dosáhne,
kdo víře věrný zůstane.
L: 62Věříme, Otče, že moc tvá
svět k existenci volala.
Ty vedeš, řídíš v každý čas
jej moudře vzhůru k sobě zas.
P: 63Ty, který trůníš nad nebem,
se vlídně skláníš v naši zem.
Tvá láska Syna vidí v nás,
jenž s tebou vládne v každý čas.
L: 64My malí jsme a slabí též,
ty k vznešenosti sám nás zveš,
jak údy Těla Kristova,
vždyť v Něm je naše oslava!
P: 65Ty bytost naši povznášíš
a ve svůj chrám ji proměníš.
Pak s Duchem Svatým, se Synem
ji učiníš svým příbytkem.
L: 66Tělo se, duše zasvětí
jen Nejsvětější Trojici,
jenž v nás jak v nebi trůní, dlí
a dává nám své bohatství.
P: 67Tak milostí jsme ceněni
nad všechno hmotné stvoření
a víc než vesmír kolem nás
jsme Bohu dražší v každý čas.
L: 68A mnohá díla umění
jsou jenom slabé mámení,
když srovnáme je s nádherou,
jíž zdobíš duši láskou svou.
P: 69Ty svého Syna dal jsi nám,
on na kříži byl v oběť dán.
Též Ducha Pravdy pošleš zas,
jenž vychovává v lásce nás.
L: 70Tvůj anděl stojí na stráži,
on chrání nás a provází
a dobrotivá Matka vždy
se o nás něžně starat smí.
P: 71Ty svěřil jsi nás církvi své,
jež nevěstou se Krista zve,
s ní bezpečně jdem životem,
vždy s pravdou, láskou v srdci svém.
L: 72Za nás se Syn tvůj přináší
za oběť zde na oltáři.
Jak přítel, pokrm v tichosti
dlí stále v naší blízkosti.
P: 73Chceš otcovsky se k nám vždy znát,
též podíl v dobrech Syna dát
a všechno, cos nám určil nést,
má k věčné spáse duši vést.
L: 74Tvým pozdravem je každý kříž,
on pomáhá nám stoupat výš,
dá směr nám pevný, neměnný,
je vzpruhou v každém snažení.
P: 75Zve k rozhodnutí znovu nás
být připraveni v každý čas
pro Krista, jenž v nás žije jen,
v nás působí, blíž k tobě zve.
L: 76Jak květiny se k slunci pnou,
jež života je zárukou,
tak obracíme srdce své
vždy ke tvé lásce otcovské.
P: 77Za vším, co v žití potká nás,
k nám s láskou promlouvá tvůj hlas.
Chcem vroucně skrýt se v náruč tvou,
nést rádi kříže s odvahou.
L: 78Ať ve svatyňce srdce zní
ti chvála, dík a nadšení.
V ní nebudeš již opuštěn,
my budeme žít s tebou jen.
P: 79Chcem u oltáře srdcem dlít
a s celým nebem poklonit
se Kristu, jenž zde skrývá se
a tiší touhu po lásce.
L: 80My věříme, že podíl dá
nám s Ježíšem pak láska tvá,
až dojdem k slávě vzkříšení
a Kristu budem podobni.
P: 81Až přijde Soudce, světa Pán
a žezlo chopí ve svou dlaň,
dej po pravici tvé nám stát,
na hostinu se s Kristem brát!
Amen.

Obětování

K: 82Věčný Otče, přinášíme
sem k oltáři dary naše.
Jimi vyjadřuje duše,
že zcela nic nevlastníme.
L: 83Vše, co jsme a vše, co máme,
klademe zpět do tvých dlaní.
Použij nás pro své plány.
V oběť se ti podáváme.
84Vem nám všechna vlastní přání.
Kéž jak nástroj lásky tvojí
smíme celou duší svojí
věrně splnit své poslání.
P: 85Jak se promění chléb s vínem
cele v Ježíšovo bytí,
tak pozvedej naše žití,
s námi čiň jak se svým Synem.
86Kéž vždy přetváří tvá Moudrost
podle rysů tvého Syna,
jež nese tvář Mariina
naše činy, naši bytost.
L: 87Když slavíme oběť Krista –
ať skrze nás jeho krása,
světu, jenž jen marnost hlásá,
září denně nová, čistá.
88Pak s námi nic neotřese.
Jistí jsme jak v tvrzi pevné,
jako v hnízdě ptáče zpěvné,
i když vichr bouři nese.
P: 89Ať svoboda Božích dětí
v našem bytí jasně září,
nese světu zvěst, jež blaží,
aby mohl ozdravěti.
90Nechceme tvé plány mařit.
Námi můžeš dílo tvořit,
více svoji slávu množit,
v nástroji svém světu zářit.
V: 91Duchu Svatý, k nám zavítej,
darům dej své požehnání,
ať v nich má Bůh zalíbení,
sám v nás písně chvály zpívej.
Amen.

Preface

K: 92Se sbory jasných andělů,
s Královnou nebes pospolu
se v tomto světě spojíme
zde před oltářem lásky tvé.
Ať písně chvály vstříc ti znějí
a naše srdce dík ti pějí.
93Tys, Otče, velký, nesmírný.
Tvůj Syn, tvým bytím zplozený
je s tebou stejné podstaty.
Jsi láskou věčně bohatý
ve Svatém Duchu, jemuž sláva
se s tebou, Synem věčně vzdává.

Sanctus

V: 94Svatý, svatý, svatý Pán!
Šumí země, oceán.
Chvála tvá zní vesmírem.
Vše je roucha tvého lem!
Nekonečně jásá ti:
Svatý, svatý na věky!
95"Svatý", pěje nebes sbor,
velebí tě každý tvor.
"Svatý" - zvučí nad říš hvězd
církve svaté chvalozpěv.
Zem se s nebem spojila,
by tě věčně slavila.
Amen.

Před proměňováním

K: 96My podáváme ruce
jak znak jednoty srdce
všem, kdo se dílu dali
a v Kristu podřídili
V: 97se naší milé Paní,
jež v Schönstattě se sklání.
K: 98Ať Maria k tvé chvále
působí v církvi stále.
V ní mír tvůj posiluje,
vždyť církev v světě žije!
V: 99Ať roste její říše,
svět vede v Bohu výše!
K: 100Žár představeným daruj
své lásky - temné vzdaluj,
svým úřadem ať vedou
nás ke spojení s tebou,
V: 101ať církev rozšiřují,
jí světce vychovají.
K: 102Ty posíláš vždy znovu
k nám Syna svého dolů.
On slaví na oltáři
svou oběť před tvou tváří.
V: 103Kéž naše nic se zase
s ním spojí k duší spáse.
Amen.

Po proměňování

K: 104Meč svatý dvojí proměny
dal světu zas dar zázračný –
Krista, jenž hříchy světa sňal,
když na kříži se v oběť dal.
Své bytí spojujeme s ním,
jak nástroj s darem obětním.
105Teď v duchu víry vidíme
tam na golgotské výšině
stát jeho Matku u kříže
a s láskou na nás pohlížet.
S Ježíšem sebe v oběť dá
za nás dle přání Otcova.
P: 106My s Kristem kladem na oltář
též sebe, věčný Otče náš
a bez výhrad se klaníme
zas všemohoucí lásce tvé,
jež život darovala nám.
Disponuj s ním vždy ty sám!
107Uskutečni své lásky plán,
jejž pro život jsi určil nám
a od věčnosti stanovil,
i kdyby žal a kříž v něm byl.
Hleď, s Kristem pníme na kříži,
jak láska k tomu vybízí.
L: 108V otcovské lásce přijmi zas
Krev Kristovu na smír za nás,...
meč zasloužených trestů vzdal,
vždyť Syn tě slaví hymnem chval.
A každou svatou obětí
vše s tebou smíří, posvětí.
109Se zalíbením pohlížíš
na vykoupenou lidstva říš,
nám otcovskou dlaň podáváš,
mír vytoužený světu dáš
a žehnáš poli, krajině,
tvé stopy všude vidíme.
L: 110V dík podává se ti náš Pán
za vše, co učinil jsi nám.
Tys naše bytí povýšil
a v údy Krista přetvořil,
též jeho úkol jsi nám dal,
bys dílo spásy dokonal.
111Před zlem s nás ukryl v dlani své,
jak Marii kdys v žití zde;
udělil darů bezpočet,
i duše mnohé k nám jsi ved.
My život tvého Syna teď
v Marii jdem ti nabízet.
P: 112V něm přednášíme v důvěře
ti také dětské prosby své.
Ať žádáme o sebevíc,
vše proti Němu je jen nic.
Když v Něm před tebou stojíme,
vznešení, velcí, mocní jsme.
113Ať vnitřně pravdiví vždy jsme,
tvé dokonalé nástroje.
Ne my, jen On ať žije v nás
a všechny vzhůru vede zas,
až výheň lásky spojí je
s tím, který svatost sama je.
114Co dal nám Pán svou závětí,
to zachovej nám na věky:
Podivuhodnou Královnu,
jež pokladem je Schönstattu.
Když zůstaneme věrni jí,
vždy pošle nám ty nejlepší.
V: 115V Beránku, který vítězí
svou smrtí, láskou bez mezí,
ve Svatém Duchu přijmi vše
co s dětskou myslí neseme.
Pokorné naše klanění,
smír, prosby, díkůčinění.
Amen.

Otče náš

K: „Otče náš“ ...
V: 116Bez svých zásluh, Otče náš,
jdem jak děti před tvou tvář.
V Kristu povýšeni jsme
ze sluhů na syny tvé.
K: „Otče náš“...
V: 117Radostně jsme spojeni
v tobě všude na zemi.
Pro všechny ty stejný jsi –
Otec láskou bohatý!
K: Jenž jsi na nebesích ...
V: 118Na nebesích trůn svůj máš,
tam nám s tebou podíl dáš.
Vládneš nám též láskou sám,
v srdcích máš svůj svatostánek.
K: Posvěť se jméno tvé ...
V: 119Tobě zněj čest, sláva výš,
který nad vším tvorstvem bdíš.
Vše se klaní moci tvé,
chválí slavné jméno tvé.
K: Přijď království tvé ...
V: 120Království tvé přijď již sem,
aby rájem byla zem.
Ať v ní vládne pravda zas,
láska, právo v každý čas.
K: Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi ...
V: 121Vůle tvá nám normou buď,
dle níž každý sebe suď.
Ona život přetváří,
na tvá přání zaměří.
K: Chléb náš vezdejší dej nám dnes...
V: 122Chléb pro tělo, duši dej,
v každé nouzi pomoc přej.
Ukaž, že náš Otec jsi,
když ďábel lstivě útočí.
K: A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům ....
V: 123Odpusť nám hřích, vinu zas.
Trpělivě každý z nás
snášet chce a promíjet,
čím ho zraní lidé, svět.
K: A neuveď nás v pokušení ...
V: 124V pokušení sílu dej,
duši zemdlít nenechej.
Před příležitostí chraň,
která platí hříchu daň.
K: Ale zbav nás zlého ...
V: 125My, jež v dětských duších svých
zavrhujem s tebou hřích,
slabí jsme - to patří k nám,
zbav nás zhouby hříchu sám!
K: Amen ....
V: 126Amen! Ano, tak se staň!
Vkládáme se ve tvou dlaň.
V péči rukou otcovských
je vždy blaho dští tvých.
Amen.

Před svatým přijímáním

K: 127V Beránku, jenž v oběť dal se,
pokrm pro své duše máme.
Syna, jejž ti podáváme,
daruješ ty zpět nám zase.
128Jak se pokrm proměňuje
tiše v toho, jehož sytí,
tak prostupuj naše bytí,
ty, jejž všechno oslavuje.
129Jak čistý dar k zasnoubení
dáváš žhavé lásky plamen,
který v Srdci tvém má pramen,
k našich duší naplnění.
130Obětní žár, jenž tě pudí
sebe sama z lásky zmařit,
vzněť nás o totéž se snažit,
znič, co k opaku nás nutí.
P: 131Oheň našich pudů ztišíš.
Slast tvé lásky zakoušíme,
na výslunní tvém dlít smíme,
k věčné radosti nás vzkřísíš.
P: 132Chceš nás slabostí též zbavit;
proti vášním, jež nás ženou,
toužíš být nám hrází pevnou,
zdraví našich duší chránit.
L: 133Když tě hodně přijímáme,
dáš záruku oslavení,
a s tvým Tělem zpodobení,
až vítězství dosáhneme.
P: 134Ty jsi chlebem Božích dětí,
mučedníkům k síle daný.
Víno, které plodí panny,
zdroj, jenž apoštoly světí.
L: 135Chceš nás všechny v jedno spojit,
abychom tvým Tělem byli.
Také bratry, sestry směli
u oltáře v tobě najít.
P: 136Tys zdroj míru jasný, čirý,
pouto, národy jež pojí.
Moc, co všechen nesvár zhojí,
Světlo, které teplo šíří.
L: 137Ty přemáháš ďáblovy lsti.
Tam se satan na ústup dá,
kde jsi ty a snoubenka tvá,
v níž je znamení vítězství.
V: 138Jako laň po vodách bystřin,
nevěsta po lásce touží.
Ať tvá láska v srdci hoří,
zcela poddajným je učiň.
139Jsme synové marnotratní,
přijímat tě nejsme hodni.
Však, když láskou tvou jsme zváni,
k tobě jdem bez zmatků, bázní.
140Jdeme rozhodnout se znovu
tvárným voskem být v tvé dlani.
Pak splníme své poslání,
nástrojem být pro obnovu.
Amen.

Po svatém přijímání:

K: 141Jak sis stánek vytvořil
v Matce své, v ni sestoupil,
když ti řekla fiat své,
tak ses sklonil v srdce mé.
142Na hrudi tvé tiše dlím,
jak si v srdci přát jen smím,
jako kdys tvůj učedník.
Pro království tvé smím žít.
143Jak na nebi trůn svůj máš,
s Otcem v slávě přebýváš,
tak též celou bytostí
v hloubi duše mé teď jsi.
144Žezlo držíš v ruce své,
vládneš městům, krajině.
Zem i nebe je tvůj stan,
ty jsi světů Král a Pán.
L: 145Ve víře se ti klaním,
za nástroj se nabízím.
Pro sebe už nechci nic,
v slávě tvé je štěstí víc.
146Lásky svojí čistý cit
tobě jen chci zasvětit.
Všechno, co ji zraňuje,
pro mne jenom marnost je.
147Tobě patří, co mé jest,
moje tělo, krev i čest,
moje vůle, srdce vzdech,
v radosti i v bolestech.
148Vše, co jsem a vše, co mám
cele tobě podávám.
Pro duše si všechno vem,
i když trpět budu jen.
P: 149Ty, jenž křížem k slávě jdeš,
i mou drsnou kázeň chceš.
Tobě mám se zpodobit,
obětí a láskou žít.
150Víno lisem musí jít,
zrno dá se rozemlít,
přes tmu hrobu k světlu jdem,
smrtí jen jsme vítězem.
151Vem mé srdce, ruku mou,
vítězství je zástavou.
Ránu kopím uč mne snést,
muky hřebů tiše nést.
152Korunu dej trnovou,
posměchem syť, potupou.
Nic mi příliš nebude,
když jde, Pane, o tebe.
L: 153Vše, co dílu prospívá,
jemuž patří síla má,
pro mne rozkazem je tvým,
jemu všechno podřídím.
154Ty mně vždy svou pomoc dáš,
v samotě mne nenecháš.
Se mnou boj i kříž chceš nést,
přes dálku a tvrdost cest.
155Ty sám půjdeš se mnou tam,
kde poslání splnit mám.
Ať pohany k tobě zvát,
nebo u věřících stát.
156Ty dáš světlo, sílu, jas,
proti každé vášni hráz.
V obraz tvůj mne přetvoříš,
který v Snoubence své zříš.
P: 157Za Božího Ducha chrám
připravíš mé srdce sám.
On mi velkodušnost dá,
touhu splnit přispěchá.
158Když tak v tobě zůstávám,
budeš jednat ve mně sám.
A náš Otec z výsosti
shlédne na mne s radostí.
159Může se mnou budovat
zaslíbený Boží stát,
kde jen jeden pastýř je,
vše v jednotě spravuje.
160S důvěrou pak čekat jen
na poslední soudu den.
A jít v každé hodině
s tebou k věčné hostině.
V: 161Synu Boží, buď ti čest,
který s Otcem kraluješ,
též i Duchu Svatosti
teď i v celé věčnosti.
Amen.

Ite, misa est:

K: 162Od oltáře, Pane, zas
posíláš v své síle nás,
aby všední život náš
měl tvé rysy, tvoji tvář.
V: 163Jak je ptáček v hnízdě svém,
které je mu domovem,
krouží láska dětí tvých
kolem stanů posvátných.
164Tam, kde věčné světlo plane,
nikdy neuhasíná,
našich duší žár je skryt,
v touze se ti zasnoubit.
165Lidská srdce, celou zem
k výšinám vždy zvedat chcem,
všech prostředků použít,
společně pak k Otci jít.
166Jak chléb, víno zasvětí
se ti v mešní oběti,
tak vždy v našem konání
ať je obětování.
167Svatý, svatý, plesá chór,
svatý, jásá tvorstva sbor.
Všechno chce se proměnit,
svatým být a svatě žít.
168Přijímání jediné
zem i nebe slavit chce,
s Kristem všechno sjednotit,
Boží slávu odhalit.
169S naší Matkou, Královnou,
ve všech bojích vítěznou,
starého již draka sraz
do propasti pekla zas.
170Vše ať království je tvé,
nese rysy hlavy své.
Radostně ať velebí
věčně Boha na nebi.
Amen.