Píseň díků

612Již okovy nám sňali!
Ať jásá píseň chvály!
Schönstattské svaté haly
se díkem rozléhaly.
613Když pouť už těžká byla,
na nás se oslavila
zas Boží moudrost, síla,
k své chvále zvítězila.
614Co zloba ďábla strojí
k neštěstí a k rozbroji,
to láska Otce zhojí
nám k blahu, ku pokoji.
615Co pozemské jen bylo
a pouze lidsky žilo,
se k nebi obrátilo
a v Boha ponořilo.
616Nás Boží láska pojí.
A ve věrnosti svojí
nás připravila k boji
se vším, co peklo strojí.
617Za nové lidské bytí
jež sílu, volnost cítí,
v radosti, strastech žití
chce s Kristem jedno býti.
618S ním snahy duše svojí
na věky věrně spojí.
Tak, jak se v lásce pojí
jen Ježíš s Matkou svojí.
619Kéž v díku tiše dlíme
a Kristovi být smíme.
Pak s ním se zasnoubíme
a k věrným přivtělíme.
620Chceš znovu zemřít, Pane,
když oheň zkázy plane,
nás k zemi připoutané
vést k svobodě nám dané.
621Hleď na ty, co jsou tvoji,
v pokoře, lásce stojí.
Sjednoť je v každém boji,
ať s tebou svět zas spojí.
622V nich trpět můžeš zase,
vést duše k věčné spáse,
a vše, co těžkým zdá se
změň k Zmrtvýchvstání kráse.
623A kde se svatost šíří,
se nebe k zemi níží,
že všichni k němu vzhlíží
a s důvěrou se blíží.
624Nás můžeš do všech zemí
posílat bez prodlení
a těm, kdo milost cení
dát plnost vykoupení.
625Maria, naše Paní,
vše ukryj do svých dlaní.
Za všechno požehnání
zní díky bez ustání.
Amen.