Ranní zasvěcení


Pozdrav

3Zas nový den mi, Otče, svítá.
Mé srdce radostně jej vítá
a v kruhu věrných dětí tvých
tě spěchá s láskou pozdravit.
4V kapličce spolu poklekáme
a nesem vše, co jsme a máme
radostně naší Královně
jak její věrné nástroje.
5Zde v Duchu Svatém skláníme se,
náš dík se v písni Kristu nese,
že poslal v Marii i nás,
aby svět našel pokoj zas.

Dík

6Za všechny dary lásky tvojí
se srdce naše v díku spojí:
že Schönstatt smí být nástrojem,
jenž Krista nese v temnou zem,
7a hlásá slávu Mariinu,
že milostí proud smývá vinu,
svět celý láskou objímá
a chladná srdce zahřívá.

Blanco plná moc

8My dáváme se cele tobě.
Disponuj námi v každé době!
Ať Schönstatt církvi prospívá,
tvou chválou zem ať zaznívá.
9Ať už nás použít chceš k dílu
či křížem zkoušet naši sílu,
dáš úspěch nebo neúspěch,
jen lásku svou z nás zářit nech!

Inskriptio

10Co předurčil jsi pro nás, Pane,
to ať se na nás vždycky stane.
Jen plán tvé Božské moudrosti
buď naší touhou, radostí!
11Kéž na cestu nám stále svítí
cíl, pro nějž povolals nás k bytí.
Dej, aby tento ideál
náš celý život formoval!
obnova osobního ideálu (OI) a particulare examen (PE)
12Kéž zapálí nás lásky plamen
a my se tvými svědky stanem,
zvěst, vykoupení nesem v svět,
aby se k tobě vrátil zpět.

Důvěra

13Když pohlédneme na svou sílu,
hned mizí odvaha nám k dílu.
Za tebou, Matko, spěcháme,
od tebe pomoc čekáme.
14Vždyť smlouva vzájemná nás pojí,
ty's stvrdilas ji přízní svojí
a nikdy věrnost nezrušíš,
nad každou bouří zvítězíš,
15vyprosíš nová povolání,
jež s tebou půjdou bez váhání,
tvá síla v naší bezmoci
vždy přispěchá nám k pomoci.

Dobrý úmysl

16Myšlenky i touhy svoje,
slova, lásku, tíži boje,
radost, kterou prožívám,
vše, co řídím, vykonám,
zásluhy i kříže dne,
smělost, jež se k hvězdám pne,
vše, co jsem a vše, co mám,
tobě, Matko, podávám
pro milosti svatý proud,
jemuž‘s dala vytrysknout
v kapličce své v Schönstattě.
Odtud plyne bohatě,
vábí, vede k tobě blíž
všechny, které vyvolíš
aby byli nástrojem,
jímž má Bůh být oslaven.

Požehnání:

17Ať vždy Boží požehnání
provází a zlého chrání
ty, kdo všechny svoje síly
tvému dílu zasvětili.
Amen.