Schönstattské oficium - hodinky

Předmluva

Smyslem církevních hodinek je, aby se duše po celý den v pravidelných intervalech orientovala na Bohu, upoutávala se na něho, žila v něm. Otec nám v našich hodinkách toto vše umožnil. Jsou velmi krátké, ale obsahově velmi hluboké, s velkým bohatstvím myšlenek pro rozjímání a pro následování života Panny Marie. Každá z nich nám ukazuje Pannu Marii v jejím postoji k určitým událostem dějin spásy a její poslání i pro dnešní dobu. Všichni, kteří jsme s MTA uzavřeli úmluvu lásky, setkáváme se pravidelně v kapličce, obnovujeme úmluvu lásky a necháváme se znovu vyslat jako nástroje pro mariánskou obnovu světa.
Jitřní - Zvěstování: Kaplička je pro naši dobu nový Nazaret, kde Panna Maria trvá na modlitbách se svými dětmi, modlí se za spásu světa. Odtud znovu zaznívá její "ano" a její děti ho opakují. A toto "ano" ke všem přáním nebeského Otce prozařuje temnotu současného světa a dává předtuchu nového nastávajícího dne.
Betlém - kaplička je náš Betlém, kde Panna Maria znovu dává světu Krista. A chce ho zrodit i v každé svatyňce srdce. I nám je svěřeno poslání skrze Marii přinést světu Krista.
Nazaret - v době, která ztrácí smysl pro domov, se nám otvírá kaplička, symbol domova v Srdci Božím - a z té nás nikdo nemůže vyloučit (pokud to neučiníme sami). Patří k ní nerozlučně Ježíš a Maria. Ti jsou známkou jejího trvání a pomohou nám, abychom se stali domovem pro druhé.
Tábor - svatyňka je prozářena jasem Ducha Svatého. Každý, kdo do ní vstoupí, může zažít kousek ráje / to závisí na vnitřním vztahu k ní/. Zvou nás, abychom se nechali proniknout žárem Ducha a jím naplněni, proteplovali studený svět.
Betánie - v kapličce se máme od Panny Marie učit naslouchat slovům Pána Ježíše, uchovávat je ve svém srdci a rozjímat o nich. Tady nás chce Panna Maria naučit správné modlitbě, upínat se ve všech situacích na Boha, srdcem být stále u něho.
Golgota: Od Panny Marie se učíme vzdávat se svých práv - i těch přirozených, a obětovat vše pro spásu lidí. Zde dostaneme sílu ke své křížové cestě. Ukazuje nám, jak životem z inskriptia můžeme napomáhat ke konečnému vykoupení světa.
Coenaculum - Panna Maria vyprošuje příchod Ducha Svatého. Ale všechny daty, které často i nevědomě dostáváme, jsou na její přímluvu. Prostřednice milostí ... zde nám dává zvláštní milosti a učí vidět Boží lásku.
Sión - je vyvrcholením naplnění života v přijetí do Boží slávy. I naše smrt se stane přechodem do věčného domova, naučíme-li se každý večer přinášet do kapličky prožitky celého dne, vložit je do rukou MTA a otce a usínat s vědomím, že vše, v čem jsme chybili, je odpuštěno.
Závěr: Děkujeme Bohu za veliký dar jeho lásky - za Pannu Marii. Ona nám darovala Spasitele, naučila nás správnému vztahu k němu. Je nám nenahraditelným vzorem. S ní a s Kristem oslavujeme Nejsvětější Trojici.

Naladění a přípravná modlitba

(modlí se před každou hodinkou)
179Na Krásné místo, Matko, v touze spěchám,
tam před oltářem s láskou tiše klekám
a v duchu se všemi se spojuji,
kdo tvému dílu život darují.
180Kéž v obraze tvém vždy se zrcadlíme,
úmluvu lásky s tebou obnovíme.
Ať jsme tvůj věrný odlesk, nástroj tvůj,
jím království své všude vybuduj!

Matutinum - jitřní (24 hodin)

181Tvá svatyňka je nový Nazaret
uprostřed temnot, které halí svět ...
182Tam, Panno čistá, v prosbě naléhavé
po jitru spásy voláš v touze žhavé.
Tam nabídl ti úkol Gabriel,
tys řekla fiat, svět se rozedněl.
183V Schönstattě znovu tiše zní tvé ano,
tma noci mizí, nové svítá ráno –
vždyť Bůh jej v moudrosti své vyvolil,
zde maják spásy světu zazářil.
184I já se tobě za nástroj dnes dávám,
svůj život tvému dílu odevzdávám.
Jak ty chci z blanco plné moci žít,
nad ďáblem ve tvé síle vítězit.
185Buď Bohu Otci vděčně chvála vzdána
s Marií skrze Krista, světů Pána,
ve Svatém Duchu, Dárci milosti,
vším tvorstvem teď i v celé věčnosti.

Laudes - chvály (3 hodiny)

186Tvá svatyňka je naším Betlémem,
kde vyšlo Slunce, a teď září všem...
187Tam panensky jsi Krista porodila
a jemu za Snoubenku dána byla.
Tam z tvé podivuhodné plodnosti
nám vzešlo slunce spravedlnosti.
188Tys dala světu schönstattské své dílo,
aby v něm věčné světlo zazářilo.
Odtud je toužíš šířit v temnou zem,
vždyť poslána jsi Krista přinést všem.
189Zroď, Matko, i v mé duši Spasitele,
ať podobám se jemu jak ty cele,
s tebou ho radostně nést dobou smím,
až zazáří zas jasem slunečním.
190Buď Bohu Otci vděčně chvála vzdána
s Marií skrze Krista, světů Pána,
ve Svatém Duchu, dárci milosti,
vším tvorstvem teď i v celé věčnosti.

Prima - první (6 hodin)

191Jak Nazaret tvá svítí kaplička,
v zář Slunce - Krista se halí celičká...
192V tvém malém, chudém domku v Nazaretě
to Slunce zářilo jak nikde v světě.
Probouzí v tichu svatost všedních dnů
a tvoří láskou spjatou rodinu.
193Zde v Nazaretě, v čase bez domova,
chce rodinám Bůh dávat spásu znova.
Když Schönstattu se s láskou zasvětí,
rád jejich všední život posvětí.
194I v nás nech, Matko, více zářit Krista,
ať spojuje nás láska svatá, čistá,
ke každé oběti nám sílu dá,
jak naše poslání nám ukládá.
195Buď Bohu Otci vděčně chvála vzdána
s Marií skrze Krista, světů Pána,
ve Svatém Duchu, dárci milosti,
vším tvorstvem teď i v celé věčnosti.

Tercie - třetí (9 hodin)

196Tvá svatyňka vysílá v dnešní čas
svit táborského Slunce, jeho jas...
197Zde vítězně svůj lesk všem odhalilo,
jak kdysi na Táboře zazářilo.
Tak jako v ráji, je zde dobře nám,
vždyť v ní se sklonil sám Duch Svatý k nám!
198Tábora jasem ty jsi obklopena,
Svatyně Ducha, Panno vyvolená,
k němu chceš vést i všechny děti své,
to poslání je tvoje schönstattské.
199Vypros i nám, ať Kristův oheň svatý
zažehne nás, jak žárem letnic vzňatý.
Ať jeho světlo proniká i nás
a jako z tebe, září v každý čas.
200Buď Bohu Otci vděčně chvála vzdána
s Marií skrze Krista, světů Pána,
ve Svatém Duchu, dárci milosti,
vším tvorstvem teď i v celé věčnosti.

Sexta - šestá (12 hodin)

201Když slunce do zenitu vstupuje,
tu mysl k Betanii putuje...
202Zde duše tvoje s touhou přijímala
slova, jež ze rtů Syna zaznívala.
Jak dovedla jsi o nich rozjímat,
své srdce Bohu v lásce darovat!
203Tak vytvořit chceš ve svatyňce svojí
šik rukou sepnutých, jenž věrně stojí
po boku tvém a pod tvým vedením,
k výšinám lásky spěje nejvyšším.
204Duch modlitby kéž září ze mne stále,
mé srdce k hvězdám zvedej, k Boží chvále,
ať vždy se k Slunci - Kristu upínám
a na něj v každé chvíli spoléhám.
205Buď Bohu Otci vděčně chvála vzdána
s Marií skrze Krista, světů Pána,
ve Svatém Duchu, dárci milosti,
vším tvorstvem teď i v celé věčnosti.

Nona – (15 hodin)

206Slunce jdi tiše dráhou určenou
a na Golgotu vede duši mou...
207Zde v bolesti jsi nezlomena stála,
všech mateřských práv hrdinně se vzdala,
dala ses se svým Jednorozeným
pro spásu světa plánům Otcovým.
208Ve svatyňce své utvářet chceš duše,
ochotné s Ježíšem jít cestou kříže,
je učíš jako Kristus kněžský žít
a s tebou jeho diákony být.
209Dej, aby kříže, jež mi život vkládá,
tak jak inskriptio to od nás žádá,
doplnit daly lidské slabosti
co Kristových muk chybí k plnosti.
210Buď Bohu Otci vděčně chvála vzdána
s Marií skrze Krista, světů Pána,
ve Svatém Duchu, dárci milosti,
vším tvorstvem teď i v celé věčnosti.

Vesperes - nešpory (18. hodin)

211Již slunce k západu se schyluje
a naším cílem coenaculum je...
212Tam s církvi příchod Ducha vyprosila,
tam milost vlažná srdce přetvořila,
tam uvedla je v Krista učení
a dala k mučednictví nadšení.
213Totéž chceš ve svatyňce naší konat,
v nás slabých světlo víry posilovat,
a všechno, co nám nese všední den,
nás učíš vidět Božím pohledem.
214Ukaž mi teď, jak láska Otce vřelá
též dnešním dnem mne věrně provázela.
Za dary, jež mi dává zas a zas,
chci s tebou zpívat "Deo gratias!"
215Buď Bohu Otci vděčně chvála vzdána
s Marií skrze Krista, světů Pána,
ve Svatém Duchu, dárci milosti,
vším tvorstvem teď i v celé věčnosti.

Completarium - kompletář (21 hodin)

216Již slunce ke spánku se ubírá
a před námi se Sión otvírá ...
217Tvá smrt byla jen touhy naplnění,
tvé tělo nepoznalo porušení.
Teď otevřel ti Sión bránu svou,
Bůh ozdobil tě slávy korunou.
218Z kapličky zveš nás tam, kde domov pravý,
do věčné vlasti plné Boží slávy,
nás učíš nad vším pomíjivým stát,
pro dobra věčná srdce otvírat.
219Tak uč mne denně žít, ať v smrti mohu
jak dítě Otci dát svou duši Bohu.
Navečer sama sebe odsoudit,
aby mi Otec rád moh odpustit.
220Buď Bohu Otci vděčně chvála vzdána
s Marií skrze Krista, světů Pána,
ve Svatém Duchu, dárci milosti,
vším tvorstvem teď i v celé věčnosti.

Závěr

221Buď chvála tobě, Bože Trojjediný
za tvojí lásky velké, mocné činy,
žes v Marii nám Matku daroval
a v ní nás věčně s Kristem v jedno spjal.
222Buď tobě dík, že její bytost čistá
nám činí lidsky blízkým Slunce-Krista.
V ní jeho věrný odlesk jsi nám dal,
aby se normou pro náš život stal.
223Spojujem všechnu chválu v jednom sboru,
jež jako plamen hoří v každém tvoru.
Radostně na tvůj oltář kladem ji
v jednotě lásky s Kristem, s Marií.
Amen.