Místo "Anděl Páně" - večer

224Pán vyvolil tě, Maria,
za pomocnici pro Syna.
Od věků s ním jsi spojena,
za jáhenku mu určena.
Panensky silná bytost tvá
vítězně ďábla přemáhá.
225Ježíše v skrytém sloužení
připravíš za dar obětní.
Zdrávas Maria...
226V chrámě jej Otci vracíš zpět
k službě, jíž má být spasen svět.
Zdrávas Maria...
227S Kristem pro nový život náš
i sebe v oběť podáváš.
Zdrávas Maria...
228Tvé dlaně milost dávají
všem, kdo ji s touhou hledají.
229S důvěrou, Otče, prosíme,
ať v jasném světle víry své
Marii lépe poznáme,
v ni, prostřednici, doufáme.
Učiň nás jejím obrazem.
Pak staneme se nástrojem,
jenž podle tvého přání dá se
v radostné službě světa spáse.
Až zlomíš satanovu moc,
jež plodí zášť a zloby noc
a Kristus k slávě tvé a cti
nám podíl dá v tvém vítězství.
Amen.