Růženec nástroje

Naladění

334Uzavři, Otče, pevně naše smysly,
své světlo vlej nám do duše a mysli
a v záři víry potom uveď nás
hluboko do tajemství spásy zas.
335Chcem Spasitele tiše doprovázet,
jak v růženci ho zříme žitím kráčet
spjatého se svou Matkou - Nevěstou,
s níž snoubí se jak s Pomocnicí svou.
336Uděl nám milost celým srdcem chápat,
co růženec má našim duším hlásat,
co každé tajemství nám zjevuje.
To pro náš všední život normou je.
337Chceme v oceán se lásky ponořit,
z něhož svatý růženec nám dává pít,
kde vždy se malá síla k oběti
na lásce Krista, Matky zanítí.
338Pak celý život náš je zrcadlení
Kristova bytí, jednání na zemi.
Jak odlesk Mariin s ním světem jdem,
mír, požehnání, sílu nesem všem.
339Jak nástroj lásky své nás používej,
v svých všemohoucích, silných rukou skrývej.
Kéž námi celé lidstvo přetvoříš
dle obrazu, jejž ve svém plánu zříš.
Věřím v Boha, Sláva Otci...

Vstup

340Z života tvého, Matko naše, tryská
naděje, živá víra, vroucí láska.
Kéž tyto ctnosti tři jak hvězdný jas
temnotu života prozáří zas.
Vyprošuj od Otce i Syna nám,
ať v našem srdci vždy vládne Bůh sám!
Otče náš, Zdrávas Maria...

Radostný růženec

1. Kterého jsi, Panno, z Ducha Svatého počala.

341Bez váhání jsi fiat vyslovila,
Ježíše pod srdcem pak ukrývala.
V obětní jsi jej připravila dar
jak Diákonka - tak si Otec přál.
Dej nám též diákony Pána být,
na poslání tvém stálou účast mít.
Otče náš, Zdrávas Maria...

2. Se kterým jsi, Panno, sv. Alžbětu navštívila.

342S Ježíšem na hory jsi pospíchala,
Alžbětě abys s láskou posloužila.
Duch Svatý milostí ji naplnil
a dítě v jejím lůně posvětil.
Také my chceme v tichém sloužení
dát čas i síly dílu spasení.
Otče náš, Zdrávas Maria...

3. Kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila.

343V Betlémě porodila s v chlévě chudém
Pána všech světů, Spasitele nám všem.
Pastýřům, králům jsi jej ukázala,
sloužila mu a jemu se klaněla –
tak i my chcem být jeho nástrojem,
vnést hluboko jej v srdce lidem všem.
Otče náš, Zdrávas Maria...

4. Kterého jsi, Panno, v chrámě obětovala.

344Syna jsi z Ducha Svatého počala,
v chrámě jej Otci bez výhrad zpět dala,
se srdcem plným touhy po spáse.
Tvůj pohled Matky na nás dívá se.
Jak ty, jež sloužíš oběti, kéž dám
pro duše i to nejdražší, co mám.
Otče náš, Zdrávas Maria...

5. Kterého jsi, Panno, v chrámě nalezla.

345Aby tě připravil pro větší oběť,
v Jeruzalémě Pán tě nechá trpět.
Abys s ním jednou pod kříž mohla jít,
musí teď k tobě tolik tvrdý být.
I my chcem tiše utrpení nést,
když Bůh nás chce v svůj nástroj přetvářet.
Otče náš, Zdrávas Maria...

Bolestný růženec

1. Který se za nás krví potil.

346Tys, Matko, dala Spasiteli v lásce
krev, tělo, život k všeho světa spáse.
I když se krví potil v úzkosti,
je rozhodnut jít cestou bolesti.
Chci dávat všechny ducha trpkosti
ti stále pro tvůj poklad milostí.
Otče náš, Zdrávas Maria ...

2. Který byl pro nás bičován.

347S Ježíšem neseš kruté bičování,
jímž smíří našich smyslů provinění.
Tvé srdce ranami se zachvívá,
pro nás s ním každou bolest prožívá.
S vámi se také v oběť nabídnu
Otci pro smíření vin našich dnů.
Otče náš, Zdrávas Maria ...

3. Který byl za nás trním korunován.

348Na hlavě nese Pán korunu z trní,
k tak hanebnému svolil potupení.
Ty také k tomu říkáš fiat své,
vždyť tím On naši pýchu smiřuje.
Ježíši dávám s myslí radostnou
jak nástroj pro duše též vůli svou.
Otče náš, Zdrávas Maria ...

4. Který za nás těžký kříž nesl.

349Bez hořkosti zní tvoje fiat tiše
k útrapám strastné, bolné cesty kříže.
Kříž těžký za nás Ježíš z lásky vzal,
za změkčilost naši Otce smiřoval.
Chci pomáhat mu vždy kříž tiše nést,
i když mé srdce tomu vzpírá se.
Otče náš, Zdrávas Maria ...

5. Který byl za nás ukřižován.

350Na kříži Ježíš v oběť dává sebe,
až k tomu ho žár lásky k duším vede.
Láska tvá mateřských práv se vzdává,
svobodně ho za nás v oběť dává.
Ty, která oběť svatě přinášíš,
veď k věčnému mne Veleknězi blíž!
Otče náš, Zdrávas Maria ...

Slavný růženec

1. Který z mrtvých vstal.

351Už Ježíš silná pouta smrti zlomil
a ďábla moc i lest vítězně zmařil.
Oslavu jeho vítáš s jásotem:
jas zmrtvýchvstání jednou dá nám všem!
Kéž duše z této víry radost má
a její láska zase jasně plá.
Otče náš, Zdrávas Maria ...

2. Který do nebe vstoupil.

352Již Ježíš vstoupil v slávu Otce svého.
Zde zůstává, kdo čeká příchod jeho.
S hlubokou touhou hledíš za Synem,
však s ním jsi také šťastna v srdci svém.
Kéž touha moje vždy se k nebi pne,
pak budu šíři mít jak srdce tvé.
Otče náš, Zdrávas Maria ...

3. Který Ducha Svatého seslal

353Ve shromážděném sboru apoštolů
Svatého Ducha vyprošuješ spolu.
On slabé lidi cele přetvoří,
v něm ve všech dobách církev vítězí.
Pro Ducha Svatého otevři nás,
On přetvoří svět od základů zas.
Otče náš, Zdrávas Maria ...

4. Který tě, Panno, do nebe vzal.

354Jak na zemi jsi s Pánem stále byla,
s ním milovala, trpěla a žila,
tak s duší, tělem do nebe tě vzal,
když časný život tvůj se dokonal.
Z vašeho štěstí mohu radost mít,
podobný úděl světu vyprosit.
Otče náš, Zdrávas Maria ...

5. Který tě, Panno, v nebi korunoval.

355Teď na nebeský trůn jsi povýšena,
blízkostí Boží, štěstím naplněna.
Celému světu vládneš se Synem,
dal za Matku Bůh tebe lidem všem.
Srdce svá otvíráme v touze zas:
do věčného Schönstattu doveď nás!
Otče náš, Zdrávas Maria ...

Závěrečná modlitba:

356Pro přesvatá tajemství vykoupení,
milostí Boží ať jsme naplněni.
Schönstatt ať požehnaným dílem je,
které do církve mnoho duší zve.
Jak zahradu Boží ať jej chrání
vždy Třikrát podivuhodná Paní.
Amen.