Všemohoucí, chceš-li vzíti...

Úvaha:

425Kdys svatý Ignác v Bohu uvažoval,
co s nejtěžším by srdcem obětoval,
kdyby Bůh od něho si náhle přál,
aby mu největší dar lásky dal.
426Odpověď srdce jeho ihned cítí:
miloval víc než sebe, než své žití
řád, jemuž všechny síly zasvětil,
pro nějž i život rád by položil.
427Řekl: "Bůh kdyby ode mne jej žádal,
chtěl rozbít to, co pro něho jsem střádal –
společnost novou k jeho slávě, cti –
pak chválil bych čin jeho dobroty.
428Mé srdce sice by v křehkosti svojí
se zmítalo též chvíli v nepokoji,
když nad řádem by ortel slyšelo –
pak před Bohem by hned se sklonilo."
429Je drahý mému srdci, je mi blíže
než vše, co člověk milovat kdy může
ten malý, šlechetný kruh rodiny,
v němž chce svůj obraz mít Trojjediný.
430Tak nemiluje ani otec s matkou
svou ušlechtilou rodičovskou láskou
a vroucností nejmilejší dítě své,
jak já rodinu, kterou Bůh sám zve.
431Rád bych pro ni dal své tělo, život, sílu,
svou čest a zdraví, své schopnosti k dílu,
kdybych jí tímto více posloužil,
Bůh plodností ji, láskou ozdobil.
432Všemu, čím žije, nejmenšímu zvyku
chtěl rád bych zpívat písně chval a díků.
Za každou cenu vše chci zachovat,
nabídnout práci, sílu za to rád.

Modlitba

433Všemohoucí, chceš vzít mi toto dítě,
ochromit jeho sílu potěší tě?
Má před tvým zrakem zpitvořené být,
znát sotva matný života jen svit?
434To dítě jsi mi v náruč s láskou vložil,
dal sílu, bych mu celý život sloužil.
Chceš je teď na mých loktech mrtvé zřít,
či životem má jako mrzák jít?
435Pak prosím: proved svůj plán s tímto dílem!
Jen ty jsi nejhlubší mé touhy cílem,
jen tebe, Otče, hledám, přání tvé,
jsem šťasten, když tvá vůle splní je.
436Vezmi si dítě, jemuž život dal jsi,
mně dopřál dát mu všechnu sílu lásky.
Radostně kladu zpět je v dlaně tvé,
vše, co je potká, v čem má štěstí své.
437Když v dobrotě své dát mi je chceš znovu,
když objímat je v lásce stále mohu,
mám vykoupit je pouze prosbou svou
a dětsky heroickou důvěrou,
438pak snášet polovičatost už nechci!
Jen neustále prosit ve dne v noci
a žadonit vždy s vírou dítěte:
Ať tvoje dítě uzří divy tvé!
439Ať jeho život věrné zrcadlení
života Mariina je na zemi
a její krásu odhaluje zas,
je lékem pro nemocný dnešní čas.
440Chci s důvěrou tě prosit bez ustání:
ať každý tvůj plán dojde naplnění!
Vyzkoušej důvěru a víru mou,
v poslání věřím s myslí hrdinnou.
441Když nemohu sám spatřit rozkvět díla,
jejž Prozřetelnost jemu předurčila,
jak Mojžíš na hoře chci zůstat jen:
Dej dítěti zřít zaslíbenou zem!
Amen.

Úvaha

442Kéž vyprosí nám Matka snahu vážnou.
Pak vítězně vždy projdem bouří každou.
Ona se také v lásce postará,
že dítě to nám Otec zpátky dá.
443Však nejdřív bez výhrad je Otci dáme,
svou celou lásku jemu přenecháme.
On dítě i v poslední chvíli sám
jak Izáka pak vlídně vrátí nám.
444Přenese na ně velká zaslíbení,
dá ochranu mu svou a požehnání,
nechá ho vyrůst a se rozmnožit,
Trojjedinému ke cti, slávě žít.
445Plodným ho učiní svatostí členů
nesoucích světu slávu Mariinu,
je v světlo a sůl země promění,
k posile církve, světa zjasnění.
446Bouřnou dobou, kde chybí osobnosti,
svobodu svatou odvážně chce nésti.
Kéž heroldem pro všechny národy
je Bohu zasvěcené svobody.
447Rád věčně nést chci otrocké své okovy,
zachránit rodině tak ducha svobody.