Modlitwa Poranna

Pozdrowienie

3Snem pokrzepione
radośnie Ojca pozdrawiamy,
w szensztackim gronie zjednoczone,
miłości żar rozpromieniamy
4Ku sanktuarium myśl ulata
do stóp Przedziwnej Trzykroć Pani,
dla dzieła uświęcenia świata
swe serca Jej niesiemy w dani.
5Gdy w Duchu Świętym ukorzone
śpiewać chwałę Chrystusowi,
pragniemy dzieło nam zlecone
wykonać, nieść pomoc Kościołowi.

Dziękczynienie

6Racz przyjąć dzięki za Twe łaski,
którymi hojność swoją wsławiasz,
za Szensztat, w którym nowe blaski
Chrystusa chwały nam objawiasz,
7za Matki naszej wspaniałości,
Jej czci promienie w świat idące,
za zdroje Żywe Twej miłości
serc ludzkich chłód uzdrawiające.

Czek in blanko

8Niech wola Twoja nami włada,
niech Szensztat, lud Twój odrodzony,
w kościołach pełnych hołd Ci składa,
przed tronem Twoim rozmodlony.
9Czy dasz nam udział w pracy, w boju,
czy krzyż lub nędzę każesz znosić,
czy nam ukażesz owoc znoju;
pragniemy miłość Twoją głosić.

Inscriptio

10Rozjaśnij łaski swej płomieniem
nasz cel od wieków przewidziany;
jednym naszym jest pragnieniem:
wypełniać Twoje mądre plany.
11Ideał niechaj nam przyświeca
i życie nasze niech kształtuje,
Twa miłość moc potrzebną wznieca (ideał osobisty),
zwycięstwo w trudach nam gotuje (postanowienie szczegółowe).
(Odnowienie ideału osobistego i postanowienia szczegółowego).
12Z zapałem świętym, w Twym imieniu,
z otuchy słowem w świat pójdziemy,
świadectwo dając odkupieniu,
do Ciebie lud Twój przywieść chcemy.

Akt ufności

13Gdy własne siły oceniamy,
nadzieja nas odpuścić może;
do Matki dłonie wyciągamy,
Jej czuła miłość nas wspomoże.
14Przymierza, któreś Matko z nami
zawarła, troska otoczyła,
racz strzec przed niebezpieczeństwami,
by żadna moc go nie zniszczyła.
15Zapewniaj liczne powołania,
Królestwu swemu daj wzrost stały,
błogosław jego poczynania,
wspomagaj zawsze nasz wkład mały.

Dobre postanowienia

16Moje troski i zmartwienia,
moje myśli i pragnienia,
moje słowa, moje czyny
i zasługi, walk godziny,
moje trudy i wytchnienia
i radości i cierpienia:
to, czym jestem, co posiadam,
dziś w ofierze Tobie składam.
Przyjmij to do skarbca twego
w sanktuarium złożonego.
Niech stąd dusze korzystają,
które w Szensztat się oddają,
Twojej sprawie, Sercu Twemu,
stale je wzywającemu, aby dzieła plon wydały
dla Trójcy Świętej chwały.

Błogosławieństwo

17Niech nas Bóg Ojciec błogosławi,
wszystkie dzieci Swoje zbawi,
z Szensztat niech odbiera chwałę,
teraz i przez wieki całe. Amen.