Inskriptio

(o každý tě prosím kříž –název v originálu)
393Otče, o každý tě prosím kříž,
který pro mne v lásce připravíš.
394Zbavuj mne nemocné vůle mojí,
ať vždy plním přání lásky tvojí
a Snoubenci se ve všem podobám,
v něm vždy své bohatství a štěstí mám.
395Ať cokoli tvá moudrost pro mne má,
vše pošli, a zvlášť umenšuj mé já.
Kéž Kristus žije, jedná ve mně sám,
pak v něm ti vždycky radost udělám.
396Ty nepošleš mi žádný kříž a žal,
aniž bys k snášení dost síly dal.
Pán Ježíš se mnou nese kříže mé,
a Matka bdí - tak ve třech vždycky jsme.
397Když chceš mne před utrpením chránit,
chci jen otcovské tvé přání splnit
a prosím tě: vzdal každou sílu zlou!
Ty sám jsi vždycky vůdčí hvězdou mou.
398Až dosud sám kormidlo jsem svíral,
na tebe tak často zapomínal.
Pak bezmocně se k tobě obracel,
když loďka neplula tak, jak jsem chtěl.
399Konečně se obrátit chci k tobě,
se Snoubencem hlásat naší době:
teď Otec kormidlo sám v ruce má,
i když je cíl a cesta neznámá.
400Chci se nechat tebou slepě vodit,
vždy jen tvoji svatou vůli zvolit.
Jdu s tebou také nocí, temnotou,
vždyť tvoje láska bdí vždy nade mnou.
Amen.

Úvaha k inskriptiu

401Kdo cestou inskriptia svobodu
svou zbaví sebelásky okovů,
ten stojí nad vším, co svět nabízí,
v života bojích vždycky vítězí.
402S Nevěstou, o níž Velepíseň dí,
že vychovává šťastná láska ji,
pak zpívá: Když můj milý promlouvá,
jak v ohni vosk má duše roztává.
403Nechce už podle vlastních přání žít,
i v nejmenším má Milý normou být.
Jak měkký vosk, který vždy přijímá
tu podobu, jíž umělec mu dá.
404Bůh věčné lásky je tím Umělcem.
Je pastýřem, jenž v nehostinnou zem
jde hledat svoji ovci ztracenou,
až vrátí ji na pastvu bezpečnou.
405Je, jako matka, jež o dítě své
i v bouřlivých dnech s láskou pečuje,
a jako kvočna vždy pod křídla svá
ukrývá vyplašená kuřátka,
406je Králem, který mocným štítem svým
- i na bojišti hrůzou běsnícím -
nás v moudrosti a lásce obklopil,
aby náš mír ni mráček nezkalil.
407Je jako orel, jenž mláďata svá
na mocných křídlech k slunci pozvedá.
Je Otec, u něhož syn ztracený
má trůn a k hostině stůl prostřený.
408Co lásce brání, v nenávisti mít
a podle jeho vůle opustit
to snoubenka chce z celé duše své,
i když o vlastní krev a tělo jde.
409"Kdo přednost otci, matce, bratru dá,
kdo radši než mne ženu, děti má,
kdo nechce mi svůj život zasvětit,
ten nemůže mým učedníkem být.
410Kdo nechce vděčně těžký kříž svůj vzít,
ten nemůže se také odvážit
říkat, že je můj věrný učedník,
a jméno křesťan nemůže pak mít."
411Pán, který neváhal vše za nás dát,
má také právo vše si od nás přát.
Chce celé srdce, celou mysl mít,
ne jenom poloviční oběť zřít.
412Nic od Pána mne nesmí odpoutat.
Když přeje si, krev vlastní nechci znát,
jí zříct se, kdykoli On pokyne,
ať jakkoli se bouří city mé.
413Chcem přece poklad skrytý v poli mít,
a ve spojení s Bohem lásky žít.
Před ním je vše, co jsme a vlastníme
jen prach, jenž v rukou v nic se rozpadne.
414Jen On je perlou ceny nesmírné,
vznešenost každá před ním vybledne.
Kdo našel jej a učí se ho znát,
ten pro něho se vzdává všeho rád.
415Kdo život svůj mu celý v oběť dá,
ten požehnání, štěstí poznává.
Kdo pro sebe si něco podrží,
tomu se potom dobře nedaří.
416Bůh, který dává jen za všechno vše,
důrazně život z inskriptia chce.
Mocností světa se už nebojím,
co On má rád, chci celým bytím svým.
417Dávám mu provždycky a svobodně
blanco plnou moc, v níž je štěstí mé.
Vše, co Bůh chce a řídí, dopouští,
ve světle víry je vždy nejlepší.
418O tom mne často přesvědčila dost
má dlouholetá v žití zkušenost:
pokud jsem dětsky přenechal mu vše,
i když kolem mne bouře hnala se.
419Kdo jako Ježíš v Otci doma je,
svým žitím inskriptio zvěstuje,
ten vždycky vyzařuje klid a mír,
i když se přes něj žene bouře vír.
420Ten vysoké se hoře podobá,
kde na úpatí vichr bouřívá,
však na vrcholu vždy klid panuje
a blažený mír kolem zvěstuje.
421Zrak jeho víry za vším Boha zří,
hlas Otce v jeho uších jasně zní.
Vždy připraven je v dětském srdci svém
se přenechávat Bohu s jásotem.
422I když mu Otec bolest posílá,
s láskou ji pravé dítě objímá
a líbá ruku, která vládne vším,
v modlitbě spojuje se s Otcem svým.
423Nejedná jak pes, co ve vzteku svém
kouše i kámen, jímž byl vyrušen.
Za každým kamenem dlaň Otce zří,
jež k Domovu jej vlídně přiblíží.
424Job v utrpení závěr udělal:
"Pán dal mi statky, Pán je zase vzal!"
A ne, že od Boha svůj statek mám
a Boží dar mi sebral ďábel sám!