Modlitba o pomoc v nouzi

501Skryj nás, Matko, pod svým pláštěm zcela,
aby mysl v nebi zdomácněla.
Chraň nás před hladem, ohněm, nákazou,
když v nouzi prosíme o pomoc tvou.
502Řekni Synu, jako kdys na zemi,
v nesnázích když souciť měl se všemi:
Nemají víno, pokrm, v nouzi jsou.
Pak jistě zasáhne rád mocí svou.
503Vyvolil tě, bys druhou Evou byla,
šla napravit, co ona pokazila.
A jak ona do zkázy vtáhla nás,
tak s tebou přichází k nám spása zas.
504Jak určil Otcův plán v moudrosti, v lásce,
země má údolím slz vždy jen zvát se,
než pro ni vzejde oslavení den
a bude zase nebe odleskem.
505V spojení s Ježíšem jsi nebes brána,
skrze níž milost nám zpět byla dána.
Chráníš též mnohých běd pozemských nás,
mírníš je, by k spáse sloužily zas.
506Ať i dnes jedná tvé mateřské srdce
tam, kde moc pekel zas bouří tak prudce.
Jak Pomocnice Krista zjev svou moc,
v dobrotě své nám přispěj na pomoc.
507Jako tvůj Syn, když spásu ohlašoval,
hlad tišil a nemocné uzdravoval,
pojď dnes s ním, žehnej všechny děti své,
ukaž nám mocné rámě mateřské.
508Jak Velké Znamení se zjev všem znova,
před kterým prchá žal a ďábla zloba,
všem národům buď štítem, záchranou,
ať naleznou tvým vlivem spásu svou.
509S tak velikou již bídou žitím jdeme,
že bez pomoci tvojí zahyneme.
Zachránit můžeš nás ty jediná.
Hleď, jak tě prosí tvoje rodina!
510Přines nám s Ježíšem záchranu, spásu,
v běsnění pekel a všech bouřích času.
Pak budeme vděčně se radovat,
všech národů Matkou tě nazývat.
511Jméno tvé odvážně hlásat všem chceme,
do tvojí svatyňky národy zveme,
ať s tebou zde, pak v nebes radosti
Trojjediného slaví s vděčností.
Amen.